போலந்தில் 10 ஆண்டுகளாக ஆண் குழந்தையே பிறக்காத கிராமம்,

முகப்பு > செய்திகள் > தமிழகம்

By Sakthi Nian | Aug 23, 2019 08:52 PM

போலந்தில் 10 ஆண்டுகளாக ஆண் குழந்தையே பிறக்காத கிராமம்,

Dev3 BNS Tam 13 Aug 23 BT

போலந்தில் 10 ஆண்டுகளாக ஆண் குழந்தையே பிறக்காத கிராமம்,

போலந்தில் 10 ஆண்டுகளாக ஆண் குழந்தையே பிறக்காத கிராமம்,

போலந்தில் 10 ஆண்டுகளாக ஆண் குழந்தையே பிறக்காத கிராமம்,

Tags : #INDIA1